OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového portálu

Trenchtown s.r.o.
Sadová 642/26
02001 Púchov
Slovenská republika
IČO: 52004805
DIČ: 2120864152
IČ DPH: SK2120864152
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: sro, vložka č. 37274/R
Firma je platcom DPH

Zodpovedná osoba a kontakt: Peter Kudlej

Zákaznícky servis│9:00-20:30

Mobil: +421 910 121 616

E-mail: info@trenchtown.sk

1) O registrácii

“Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme “názov firmy” a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy “Vaša firma”.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: “info@trenchtown.sk”, alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Druhy dopravy verejnými prepravcami:

Kuriérom na adresu  – Vždy vyberieme najvohdnejšieho pre danú lokalitu. Cena je 3 Eura s dph.

Zásielkovňa – zadarmo ! 

Poštovné na objednávky nad 50€ sú v rámci Slovenskej republiky zadarmo. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí! POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

4) Záruka

Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Každý tovaru zakúpený na stránke trenchtown.sk podlieha 2 ročnej záruke. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej zákonnej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť proti spotrebiteľovi právo na náhradu škody na príslušnom súde. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.

 

7) Spôsoby úhrady

Platba prevodom – tovar budeme expedovať po obdržaní platby na bankový účet

Dobierka – cena : 1,80 s dph

Platba kartou 

 

8) Reklamácie

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

Poštovné hradíme my iba ak je tovar poškodený alebo ste obdržali nesprávny tovar.

10) Reklamačný poriadok

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

VRÁTENIE – VÝMENA ZÁSIELKY CEZ ZÁSIELKOVŇU – ZADARMO !       

NOVINKA na našom eshope – možnosť vrátiť tovar cez službu ZÁSIELKOVŃA . Ide o najjednoduchší a najlacnejší spôsob vrátenia tovaru.

POSTUP na vrátenie zásielky:

  • Tovar , ktorý chcete vrátiť aj so všetkými potrebnými dokumentami / formulár na vrátenie – vid nižšie/ zabalíte a zanesiete do podacieho miesta Zásielkovne podľa Vášho výberu.
  • Tam nadiktujete ID odosielateľa pre spätnú zásielku – 

    ID nášho obchodu je  : 99659513 – ( Stačí nadiktovať a automaticky vypíšu adresu ! )

  • Na mieste sa v Zásielkovni vytlačí štítok a Vám sa vytlačí potvrdenie o prijatí zásielky. Tovar nám bude doručený do obchodu a  nič neplatíte. Túto službu môžete využiť, aj keď tovar k Vám putoval iným prepravcom.

Celé vrátenie platíme MY ! VY NIČ NEPLATÍTE !

(Môžete využiť aj inú kuriérsku spoločnosť, ale inú spoločnosť vrátenie nehradíme.  Vrátenie poštou neakceptujeme. )

ONLINE  REKLAMAČNÝ FORMULÁR(odstúpenie od kúpnej zmluvy)  SI STIAHNITE TU : Online formulár.

Niečo nie je jasné? Neváhajte nás kontaktovať

Niečo nie je jasné? Neváhajte nás kontaktovať

11) Názov a adresa orgánu dozoru, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín   

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor 

tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08 

12) Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

Internetový odkaz: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Formulár pre podanie návrhu na začatie ARS: https://trenchtown.sk/wp-content/uploads/2020/06/navrh-na-zacatie-ars.pdf

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov/formular-pre-podanie-navrhu-na-zacatie-ars.soi

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš “Trenchtown s.r.o.”

Obchodné podmienky sú platné od 21.2. 2019 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.